Als opener van ons activiteitenjaar 2013 vond in het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (O.F.O.) de conferentie plaats op het thema “Blended Learning” een nieuwe aanpak voor levenslang leren.
De sprekers Jan en Paul Cottenie wisten met een helder en innoverend betoog de talrijke aanwezigen enthousiast te maken voor het Cocom model, gericht op de herwaardering van de mens in zijn sociale, emotionele en intellectuele identiteit. Getuige hiervan is de feedback die we via de Happy Sheets van de deelnemers hebben gekregen.

Onze oprechte dank gaat zowel naar onze twee gastsprekers als naar Stefanie Deman die haar praktische ervaring met Blended Learning bij BPost kwam toelichten. Dank ook aan de verantwoordelijken van O.F.O. voor hun gastvrijheid in het ter beschikkingstellen van het conferentielokaal.

We leven in een tijdsgewricht waarin de kennis en de evolutie van de technologie aan een geweldig tempo evolueert. Dat maakt levenslang leren meer dan ooit noodzakelijk wil een organisatie, bedrijf, openbare dienst, enz. de boot niet missen.

Levenslang leren (LLL) is overigens van belang zowel voor het individu (de werknemer) als voor de onderneming.

De markt voor opleiding en vorming speelt hierop in, zij het aan een tempo dat geen gelijke tred houdt met de evolutie, en dat niettegenstaande er nogal wat onderwijs- en vormingsaanbieders zich dienaangaande willen profileren. Denken we daarbij aan: Onderwijs, VDAB, Syntra, Sectorfondsen, Bedrijven zelf, private gespecialiseerde opleidingsaanbieders (bvb. Kluwer), …

In het kader van de conferentie, zullen de sprekers (Nl en Fr) het accent leggen op de noodzaak allianties op te zetten met ondernemingen, organisaties uit de publieke of private sektor,onderwijsinstellingen en andere opleidingscentra (VDAB,Syntra, Sektorfondsen), alsmede op een nieuw concept genaamd “blended learning” waarbij eerder verworven competenties (EVC) en eerder verworven kennis( EVK) gevalideerd en gecertificeerd worden in het opleidingstrajekt.

Als voorbeeld van het Cocom-model wordt in deze uitzetting uitvoeriger ingegaan op de aanpak bij een semi-overheidsbedrijf: bpost!

Cocom is gesticht in 2006 en heeft als voornaamste doelstelling het begeleiden en ontwikkelen van opleidingsprojecten.

Onze gastsprekers
Scheikunde- en landbouwingenieur Jan Cottenie begon zijn loopbaan als expert ingenieur bij het Ministerie van Landbouw. Na een periode als assistent op de leerstoel plantenbiochemie van de universiteit Gent, behaalde hij een doctoraat in 1972. Na een lange loopbaan als directeur bij INZA te Antwerpen en nadien bij Kraft Foods, werd hem gevraagd om te doceren in bedrijfsmanagement aan de Arteveldehogeschool. Jan Cottenie is medestichter van COCOM cvbaso.

Paul Cottenie is bioingenieur. Hij studeerde aan de Universiteit Gent. Hij startte zijn loopbaan als docent, naderhand werd hij hoogleraar en onderzoeker (1978-1986). In 1989 werd hij eerste ondervoorzitter van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (Vlaanderen), waar hij verantwoordelijk was voor HR en voor Hoger Onderwijs en in die optiek ook nauw samenwerkte met de Minister van Onderwijs. In 2007, werd hij Voorzitter van het College van Regeringscommissarissen bij de Universiteiten en Hogescholen in Vlaanderen. Paul Cottenie is thans onderwijsdeskundige bij Cocom cvbaso.
Download presentatie via infotheek

Category:
  Conferentie
this post was shared 0 times
 000
About

 benspy

  (60 articles)

Comment with your social profile