Philippe Lenaerts Vicevoorzitter

Beste leden en vrienden van HR Public,

Graag blik ik even samen met u terug op het werkjaar 2016 van HR Public.

Gemiddeld 80% van de deelnemers aan onze evenementen in 2016 gaven aan ‘erg tevreden’ te zijn. Maar 100% tevredenheid blijft uiteraard ons nobele doel. De huidige score laat ons dus nog ruimte tot verbetering en bijsturing.

We zijn er evenwel niet in geslaagd om de volledige planning te realiseren: werkgevers en syndicale vertegenwoordigers bijeenbrengen rond het thema flexizekerheid bleek een zware opgave. Het onderwerp neurowetenschappen werd nog maar eens uitgesteld. Maar we zullen er alles aan doen om het dit jaar effectief op onze agenda te plaatsen. Beloofd!

Toch mogen we spreken van een geslaagd jaar waarbij we een ‘hot item’ volop onder de aandacht hebben gebracht. Ton Wilthagen, de goeroe van de flexizekerheid, zette ons jaarprogramma met verve in. Hij schetste het kader waarin termen als flexibiliteit en zekerheid zich situeren, in hun diverse aspecten en modaliteiten, en had het onder meer over de verschuiving van interne flexibiliteit naar externe flexibiliteit. Een van de conclusies is dat het Deense model, hét Europese voorbeeld van flexizekerheid, niet per se toepasbaar is op onze realiteit. Volgens Wilthagen ligt opleiding aan de grondslag van het systeem. Bijkomende opleidingen zorgen voor extra vaardigheden die de aanpassingsmogelijkheden en de veerkracht versterken en zodoende meer zekerheid bieden.

Het colloquium van 1 juni in Luik, onder leiding van François Pichault, ging over loopbaanmobiliteit en vooral over interne flexibiliteit. François Pichault bracht de ‘overdracht’ van werknemersstatuten naar zelfstandige statuten ter sprake en stelde de vraag hoe we loopbanen vanuit deze verschillende tussenfasen kunnen veiligstellen. Na het academische discours volgden enkele getuigenissen over een bijzonder brede waaier aan ervaringen en initiatieven. We zijn uitgegaan van systemen van detachering van ambtenaren om vandaag te kunnen putten uit werknemerspools, zoals bij het OCMW.
Aan initiatieven om efficiënter te werken met minder middelen is het niet gelegen, maar de wettelijke invulling hinkt evenwel (nog enigszins) achterop.*

Het colloquium van 21 april in Leuven focuste specifiek op de interne of functionele flexibiliteit door de verschillende modaliteiten van Talent Mobility onder de loep te nemen. Het thema inzetbaarheid vormde de baseline van alle sprekers. Maar we stippen ook graag de tussenkomst van Kurt Van Raemdonck van de FOD Financiën aan:
extra bewegingsvrijheid op het vlak van flexibiliteit en telewerk vraagt om bijkomend vertrouwen en creëert meer welbehagen, en bijgevolg minder absenteïsme. We mogen echter niet vergeten dat ook het management in een dergelijke configuratie moet worden ‘herzien’. In het programma van dit jaar komen we daar zeker nog op terug. Samengevat: vertrouwen, transparantie, autonomie en ontplooiing zijn de codewoorden voor flexizekerheid.

Meer autonomie leidt tot minder hiërarchie waardoor de autoriteit vertrouwde aanknopingspunten ziet afbrokkelen. Alain Eraly vat het autoriteitsvraagstuk samen: nooit eerder werd autoriteit zo in vraag gesteld, en nooit eerder is autoriteit zo sterk noodzakelijk geweest. En toch … Autoriteit moet vandaag veeleer bekrachtigd worden door waarden dan door een statuut.
Dat zet ons ertoe aan een bijkomend codewoord aan het begrip flexizekerheid toe te voegen: waarden. Op basis van waarden krijgt autoriteit een zinvolle invulling.

Na het thema ‘welzijn op het werk’, bekeken vanuit menselijk standpunt, zijn we ons gaan verdiepen in de arbeidsstructuren. Dit jaar borduren we verder op dit thema en belichten we een nieuwe globalere realiteit die de werkomgeving transformeert, namelijk de digitalisering met een menselijk gelaat. Op 6 december gaf de heer Laurent Hublet, adviseur Digitale Agenda op het kabinet van minister De Croo, ons in het auditorium van de FOD Economie een voorsmaakje van de snel evoluerende digitale wereld. België staat momenteel op de 5e plaats van de 28 Europese landen, na Finland en voor Groot-Brittannië … evenwel ver voor Frankrijk bijvoorbeeld.

Ik hoop van harte u in 2017 opnieuw te mogen verwelkomen op een van de HR Public evenementen rond het thema ‘NWOW & HR Digital’!

Met vriendelijke groeten,

Philippe Lenaerts
Vicevoorzitter

*Hoewel er op zich al tools bestaan, zoals de berekening op jaarbasis van de werktijd. Er wordt echter zelden gebruikgemaakt van deze mogelijkheid (behalve bv. bij de MIVB/STIB waar het systeem al meer dan 10 jaar van toepassing is).