De integratie van de jongeren in de arbeidsmarkt is ongetwijfeld één van zoniet het belangrijkste aandachtspunt bij alle betrokken stakeholders, zowel uit de privé- als uit de overheidssector.

HR Public heeft ervoor gekozen om deze problematiek in al zijn aspecten te behandelen tijdens zes colloquia, conferenties en/of workshops gespreid over het ganse jaar 2014.
Meer dan 70 HR professionals namen deel aan onze eerste conferentie, waar het themaluik “Jongerengarantie” werd ontleed.

De Europese Commissie heeft de “Jongerengarantie” als een van de voornaamste sociale doelstellingen vooropgesteld en de lidstaten ertoe aangezet actief aan de verwezenlijking ervan mee te werken.

Tamas VARNAI, Policy Officer Youth, door de Commissie, DG Werkgelegenheid, belast met de opvolging van deze aanbeveling die later een richtlijn moet worden, zette voor ons de voornaamste doelstellingen, de inhoud en de implicaties heel helder uiteen. 

Aansluitend heeft Hendrik BOGAERT, Staatsecretaris voor Ambtenarenzaken en de modernisering van de Openbare Diensten de situatie in België tegenover de ons omringende landen geschetst en het standpunt van de overheid in deze materie toegelicht.

Het debat in een geanimeerd vragenuurtje werd nadien tijdens de lunch ijverig voortgezet.

Hendrik Bogaert, Philippe Lenaerts, Tamas Varnai

Hendrik Bogaert, Philippe Lenaerts, Tamas Varnai

> Download de presentaties via infotheek

Category:
  Conferentie
this post was shared 0 times
 000
About

 benspy

  (60 articles)