Events 2015

Conferenties, Colloquii en Workshops Het programma met als hoofdthema “Welzijn op het werk” in termen van organisatie, gezondheid en management, heeft als objectief de trends van de voornaamste lopende mutaties te begeleiden. Benchmarking en best practices terzake zijn belangrijke onderdelen van het programma. Door middel van enquêtes worden de leden tot een betere en meer actieve participatie aangezet.

Februari

26 februari 2015
Conferentie
FOD Economie, Brussel


Met de steun van de FOD Economie
“Om gelukkig te zijn, laten wij optimistisch zijn”
Leo Bormans

Het geheim 

van geluk
Leo Bormans reist de wereld rond als “Ambassador of Happiness & Quality of Life”. Hij is schrijver en inspirator. Hij heeft een Master in Talen & Wijsbegeerte en is auteur van de internationale bestseller “Geluk. The World Book of Happiness”.

Leo Bormans was meer dan 20 jaar lang hoofdredacteur van de onderwijsbladen Klasse voor het Ministerie van Onderwijs in Brussel. Voor de overheid heeft hij al die tijd gewerkt aan actief burgerschap, communicatie, positief onderwijs en positieve journalistiek. Hij was actief bij Unesco en bij de stichting van Prinses Mathilde. Zijn initiatieven rond actief burgerschap hebben vele organisaties en beleidsmakers geïnspireerd. 
Hij steunt de internationale beweging voor “Happiness & Quality of Life” en is ambassadeur voor verschillende organisaties in Oost en West (o.a. de beweging “Action for Happiness” van Lord Richard Layard aan de London School of Economics en het idee Bruto Nationaal Geluk van de regering van Bhutan). Voor de eerste “International Happiness Day” van de Verenigde Naties in 2013 organiseerde hij samen met de VN, Bozar en de ambassade van Bhutan een groot evenement in Brussel .

Lees verder …

April

24 april 2015
Colloquium / Organisatie
Kasteel van Colonster, Luik

In samenwerking met de SEGI en de Ulg (Universiteit van Luik)
De nieuiwe arbeidsruimtes

De arbeidstijd en –ruimte ondergaat een geleidelijke omwenteling: voor het beste of voor het ergste?

“De beste beslissingen en inzichten komen uit de wandelgangen en discussies in de kantine, en door met je team te vergaderen”, zo luidde de interne memo van Marissa Mayer waarin de ceo van internetbedrijf Yahoo haar thuiswerkers aanspoorde om terug naar kantoor te komen. “Snelheid en kwaliteit gaan vaak verloren wanneer we van thuis werken.”

Lees verder…

Juni

11 juni 2015
Colloquium / Loopbaan
In samenwerking met Business & Society Belgium en met de steun van FOD P&O

Sustainable employability
Zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan de slag houden: een sociale en economische uitdaging van morgen.

ropees onderzoek, menen amper de helft van de werknemers dat zij na 60 jaar nog in staat zullen zijn om te werken. “Wanneer men het aantal mensen in arbeidsongeschiktheid bekijkt, beseft men hoezeer men voor een financiële afgrond staat!”
“Iedereen zou in functie van zijn gezondheidstoestand op een job toegang moeten krijgen, maar dit objectief nastreven is op zich een enorme challenge !..en dit zal niet kunnen verwezenlijkt worden zonder een degelijke dialoog tussen de behandelende geneesheer, de arbeidsgeneesheer en de raadgevende geneesheer. Deze dialoog is thans onbestaand”.

Maar moet het werk na 60 jaar niet ANDERS worden opgevat, zowel in tijdritme als werkinhoud?
• Slechts 1 op de 20 Belgen wil in de toekomst werken tot 67 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Mechelse trendonderzoeksbureau Trendhuis, geleid door Nathalie Bekx, samen met het Europees Sociaal Fonds – Agentschap Vlaanderen uitvoerde bij 4.000 Belgen.
• Bij de resultaten valt op dat slechts 1 op de 7 kortgeschoolden minstens tot 65 jaar wil werken. Bij de langgeschoolden stijgt dat cijfer tot een kwart. Mannen zijn dan weer optimistischer dan vrouwen: bijna een kwart van de mannen wil tot 65 jaar of langer werken, tegenover slechts 1 op de 7 vrouwen. En hoe ouder we zijn, hoe minder we gemotiveerd zijn om langer te werken. Uit het onderzoek blijkt dat Belgen wel langer willen werken als daar meer geld en flexibele werkomstandigheden tegenover staan.
• Geld is voor de Belg de werkmotivatie bij uitstek. 9 op de 10 ondervraagden werken in eerste instantie om brood op de plank te brengen. Geldkwesties stimuleren daarnaast om langer te werken. 
• Flexibel werken zonder vaste werkplek of werktijden krijgt veel weerklank. Meer dan 3 op de 4 Belgen willen graag de eigen werktijden kiezen. Mensen met glijdende werktijden boeken betere resultaten. Zelf de werktijden kunnen bepalen, is na geld de tweede grootste motivatie om langer aan de slag te blijven. Dichter bij huis werken of thuis kunnen werken, spreekt ook aan. “Hoewel flexibel werken tot meer productiviteit leidt, leidt het anderzijds niet echt tot minder stress”, merkt Nathalie Bekx, CEO van Trendhuis, op.
• Bijna 7 op de 10 Belgen zeggen dat ze een functie uitoefenen die aansluit bij hun talenten. Talentmanagement is volgens experts een van de sleutelbegrippen voor werkbaarheid. 3 op de 5 ondervraagden zou langer werken met een job op maat van hun talenten.
• Werken moet voor de respondenten tenslotte plezierig en zinvol zijn. 3 op de 4 doet zijn job omdat hij ze graag doet, en haast evenveel Belgen omdat ze er betekenis uit halen en de job voor hen persoonlijk zinvol is. 7 op de 10 Belgen zijn trots op de onderneming waar ze voor werken.
“Werknemers doen er goed aan om op zoek te gaan naar een bedrijf met de meest gelijkaardige waarden”, aldus Nathalie Bekx.

(Leen De MOOR 16.12.2014 – Trendhuis).

Lees verder…

October

1 october 2015 • Brussel
Conferentie

Global Burn-out

Pascal Chabot, filosoof en docent aan het Ihecs

Lees verder…

November

17 november 2015 OFO-IFA Brussel
Colloquium • Gezondheid


Welzijn, gezondheid en performantie

Partner : OFO-IFA, FOD P-O, VOV, Fédération Wallonie-Bruxelles, VDAB

Misschien heb je te maken met conflicten, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk of misschien lijd je aan stress op het werk. In dat geval spreken we van ‘psychosociale risico’s op het werk’.

Die risico’s worden omschreven als de waarschijnlijkheid dat een of meer werknemers psychische schade ondervinden, die al dan niet gepaard kan gaan met lichamelijke schade, doordat men te maken heeft gekregen met onderdelen van:
• de arbeidsorganisatie
• de arbeidsinhoud
• de arbeidsvoorwaarden
• de arbeidsomstandigheden
• de arbeidsverhoudingen

De werkgever heeft een invloed op deze onderdelen, die objectief gezien een gevaar kunnen inhouden.
Psychosociale risico’s veroorzaakt door het werk verwijzen naar alles wat in het kader van het werk gebeurt en het welzijn van de werknemer kan verstoren. Dit gaat van hoofdpijn, hoge bloeddruk, en spijsverteringsstoornissen tot gebrek aan motivatie, angst en zelfs depressie en zelfmoordgedachten.

De organisaties moeten in hun preventiebeleid rekening houden met psychosociale risico’s op het werk, net als met alle andere risico’s die de gezondheid en de veiligheid van de personeelsleden in het gedrang kunnen brengen.

Preventie
Zoals bij alle andere risico’s moet er een risicoanalyse gebeuren met betrekking tot de psychosociale risico’s op het werk. Bij die analyse zal er worden nagegaan of er gevaren bestaan in de organisatie en of de risicofactoren die aanwezig zijn in de onderneming een impact kunnen hebben op de gezondheid van de werknemers (doordat ze bv. stress, burn-outs of ongeoorloofd gedrag uitlokken).
De werkgever moet preventiemaatregelen voorzien om dit ongewenst grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. (Uit Fedweb- welzijn- 25.9.2014)

Een referte bij ons
De FOD heeft een specifiek net met betrekking tot het welzijn op het werk opgericht. Het net PreviUs.be organiseert volledige of halve dagen ter sensibilisatie, ontwikkelingsinformatie… rond de verschillende thema’s inzake bescherming en welzijn op het werk, zoals:
• de ontdekking of de uitdieping van een thema uit de actualiteit – via onder meer de bijdragen van experten inzake technieken en methodes in het kader van workshops, of het delen van ervaringen en best practices.
• intervisies om bij te leren uit concrete problemen ervaren door collega’s.

Deze organisatie schenkt veel aandacht aan de communicatie en de samenwerking tussen de verschillende actoren van het welzijn.

Lees verder…